ДОМ - Динамика в образователния модел

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НАНЧО ПОПОВИЧ" ШУМЕН

От тази учебна година в списъка на иновативните училища е и ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен.

Целта на иновативните училища е учениците да подобрят образователните си резултати и да повишат критичното си мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване и учебни стратегии.

Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практическата дейност. Тя може да е в четири основни области:

1. Иновативно учебно съдържание, учебни програми и учебни планове;

2. Иновативни методи на преподаване и образователна среда;.


3. Иновативно управление и организация на учебния процес;.

4. Иновативна квалификация на учителите и учителско сътрудничество

Същността на иновацията е внедряването на нов интегративен учебен предмет „Точка на пресичане“ в I гимназиален етап (VIII – X клас) като учебен практикум за усъвършенстване на ключовите компетентности. Интегративният предмет ще се изучава в 36 учебни часа годишно от I гимназиален етап профил природни науки. Ще бъдат включени следните учебни предмета: биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, информационни технологии, немски език, физика и астрономия и изобразително изкуство.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ НАУКИ

МОДЕЛИ И МОДЕЛИРАНЕ

природознание 

светът около нас

Предоставяне на възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда.  

Формиране на уменията, чрез които се осигурява стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот. 

ЕКИПЪТ

Тонка Георгиева

Гергана Христова 

Яна Робева

 Венета Великова 

Антоанета Иванова

 Павлина Желева 

Валери Грешков