НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

ДОМ - Динамика на Образователния Модел

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 2023

Включихме се в програмата Иновации в действие, защото искаме да споделим нашият опит, свързан с разработването и изпълнението на иновативния проект с училищата-партньори и защото искаме да получим нов опит и нови знания по отношение на разработване и реализиране на иновации от училищата-партньори.

Избрахме училищата-партньори, с които ще осъществим визити според видът иновация, която се реализира в него и училищата и проблемите ни са сходни

ГРУПАТА ОТ ЧЕТИРИ УЧИЛИЩА, В КОЯТО СЕ НАМИРА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ :

ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен

ОбУ „Христо Ботев“ – с. Росен

Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – гр. Добрич

ПГСС „Хан Аспарух“ – гр. Исперих

МОБИЛНОСТ В ДОБРИЧ

Гимназията беше за първи път домакин на мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ насочена към обмен и популяризиране на добри практики. От 20 до 22 април 2023г. група от 21 учители и ученици от три училища гостуваха в иновативна Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, град Добрич. Темата беше: „Иновации в професионалното обучение“. Идеята беше да представим разработване по нов начин на учебното съдържание. Демонстриране на преход от традиционни към иновативни модели на преподаване и обучение в професионалното образование и представяне на добра практика беше основната цел на срещата. Основната идея на обучението е процесът на вземане на финансови решения на ниво семейство да бъде представен като “пътека на разума”, по която могат да вървят успешно чрез по-добро разбиране на основните финансови понятия, за да се научат как да управляват своите финанси. Всеки ученик  работи в екип. Решаваха различни казуси под формата на ролеви игри, дискусии и брейнсторминг. В резултат на това учениците придобиха опит и умения за организиране на семейния бюджет.

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ:

Първия ден от посещението бе посветен на екипни дейности между учителите и учениците на четирите училища за обсъждане на бъдещата съвместна дейност, както и за представяне на съвместен продукт от мобилността с цел популяризиране на добрите иновативни практики.

  • „Вечен календар“ – 21 април 2023г. в Младежки център – град Добрич

За да подредим ежедневните си задачи е нужно планиране и добра организация. Как да се ориентираме във времето се заочнаха участници в срещата. Под формата на работилница изработиха „Вечен календар“ с помощта на младежките работници в центъра.

Участниците имаха възможност да посетят Дом-паметник „Йордан Йовков“ и Комплекс „Стария Добрич“ в Добрич, Ботаническата градина и Двореца в град Балчик,  Регионален исторически музей и Морска градина  в град Варна

МОБИЛНОСТ В ШУМЕН

В периода 26 – 28.04.2023 г. ППМГ „Нанчо Попович“ бе домакин на екип от 6 учители и 8 ученици от ОбУ „Христо Ботев“ – с. Росен, Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – гр. Добрич и ПГСС „Хан Аспарух“ – гр. Исперих, които се включиха в дейности по НП на МОН „Инавации в действие“. За трета година ППМГ „Нанчо Попович“ е иновативно училище с проект ДОМ- „Динамика в образователния модел“ с иновативен час: „Точка на пресичане“.

В рамките на три дни бе представен интегративен учебен предмет „Точка на пресичане“ в I гимназиален етап (VIII – X клас) към проект ДОМ – Динамика на образователния модел. Демонстриран бе прехода от традиционни към иновативни модели на преподаване и обучение. Представяне на интегрирани дейности от различни предметни области – физика, география, химия. Представяне на училищата и запознаване с иновативните дейности, които провеждат в процеса на обучение и представяне на добра практика. Реализираха се съвместни дейности с учениците от училищата партньори по време на урока: експерименти, рисуване с математично махало, хидроложка работилница.

Представените продукти по време на мобилността са: презентации, работилници, вулкани, екперименти с опити, рисуване с математично махало, постери, с цел усъвършенстване на ключови компетентности на учениците.

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ:

Изнесени образователни игри на открито в парк Кьошковете на тема „Горско приключение“. Участие по време на мобилността в творческа работилница „Точка на пресичане“ с представител от РУО – Шумен, родители, учители и ученици от партниращите училища.

Иновациите, които са наблюдавани, бяха демонстрирани в рамките на класно-урочна дейност. Учениците демонстрираха интерес и участваха активно в иновативните образователни дейности. В наблюдаваните иновативни дейности, учениците показват умения за ефективно общуване, чрез групова работа, изпълнение на съвместни проекти, дискусии и решаване на групови задачи.

В рамките на посещението бе споделена информация относно напредъка по приложение на иновациите и етапите в реализирането на иновативния проект. По време на работните срещи с колегите от училището-партньор имаше възможност за споделяне на предизвикателства от професионален характер. Училищното ръководство подкрепя учителите и учениците участващи в демонстрираните иновативни образователни практики. В рамките на обмена екипите от партньорските училища работеха в дух на партньорство и равнопоставеност и споделиха своите намерения за бъдещо съвместно развитие на иновационните процеси в организациите си.

Продуктите, предвидени в договора по Програмата са разработени от съвместни екипи от партниращите си училища.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НП Иновации в действие 23 от Тони Георгиева

БРОШУРА

НП Иновоции в действие 2023 от Тони Георгиева

ФОТОАЛБУМ

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 2021

МОБИЛНОСТ В ПЕРНИК

В периода 31 май – 3 юни 2021 г. Осем учители и ученици от Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ – град Шумен се включиха в дейности в изпълнение на НП на МОН „Иновации в действие”, като посетиха ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник. НП на МОН „Иновации в действие” дава възможност за сътрудничество и обмен на добри практики между иновативните училища, както и между иновативните училища и желаещите да станат такива.ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник посрещна учители и ученици от Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ – град Шумен и Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белица, като демонстрира добри педагогически практики и иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението. Учениците се включиха в демонстративно иновативно занятие под формата на уъркшоп „Наука, технологии и изкуство във форми и багри“.Училищата партньори проведоха семинар на тема: “Иновации и предизвикателства”

МОБИЛНОСТ В ШУМЕН

В периода 22- 25.06.2021г. ППМГ „Нанчо Попович“ бе домакин на екип от 9 учители и 8 ученици от ПМГ “ Хр.Смирненски“ град Перник и ППМГ „Васил Левски“град Смолян които се включиха в дейности по НП на МОН “ Инавации в действие“. От една година ППМГ „Нанчо Попович“ е иновативно училище с проект ДОМ- „Динамика в образователния модел“ с иновативен час: „Точка на пресичане“. На 23.06.21година гостите от Перник присъстваха в интегрирани уроци на тема ; “ Вода“. На следващия ден бе проведен семинар на тема: „Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес“.

Е- вестник на немски език

https://www.canva.com/design/DAEhDODASlI/view