УЧЕБНА ПРОГРАМА

ДОМ - Динамика на Образователния Модел

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА


Област на компетентност
Експериментални науки  
Модели и моделиранеПриродознание

Светът около нас
Специфични умения, компетентности и отношения
Разкриване на експерименталната същност на природните науки;
Формиране на умения за работа с експериментални и виртуални лаборатории;
Анализиране, обработване и обобщаване на експериментални данни.


Формиране на умения за работа с традиционни и нетрадиционни средства за визуализиране на информацията за света;
Способност да се превръщат идеите в действие чрез креативност, иновации и поемане на риск, както и способност за планиране и управление на проекти.
Уверено и критично използване на информационни и комуникационни технологии за работа.


Формиране на знанията и умения за целесъобразен начин на живот и устойчиво развитие.
Възпитаване на  култура за опазване на личното и общественото здраве и на околната среда
Разбиране на природния свят и способност за прилагане на знания и технологии за възприемани човешки потребности.

Развитие на езикови компетентности, умения за използване на източници на други езици умения за медиация – обобщаване, перифразиране, интерпретация или превод и междукултурно разбиране

Творческо мислене;

Критичен анализ;

Лидерство и работа в екип;

Инициатива;

Общуване;

Математическа грамотност;

Дигитална компетентност; Самостоятелно учене чрез правене.

8. клас

Изследователски дневник

-Интернет – изкуството да сърфираш

– Споделяне и общуване в дигитална среда

Животът на Земята

-Как е възникнал живота на Земята? -Пътуване в света на микрочастиците

-Клетката – основна структурна и функционална единица

Експериментална работилница:

-Модели на вещества; -Изотопи на химичните елементи

-Магнитни и географски полюси; -Експерименти в химичната лаборатория

Сфери на живот:

-Атмосфера; -Хидросфера; -Литосфера

-Педосфера; –Биосфера

Знам и мога:

-Е- вестник на немски език


9. клас

Органичните вещества в природата и живота на човека:

Белтъците – строител на организма; Въглехидрати – генератор на енергия

Липиди – сейф за енергия

Природа и здраве:

Пластмасов свят; Биологично действие на радиацията

Влияние на магнитното поле върху човека

Население и общество:

Виртуално пътешествие в немскоезичните страни

Традиции и обичаи

Творческа работилница:

Линейната перспектива в науката

Моделиране на обекти и процеси

Знам и мога:

TV предаване на немски език


10. клас

Експериментална работилница

Биомеханика на човешкото тяло

Нуклеиновите киселини като генетичен материал – On-line лаборатория

Планетата земя – извор на живота

Кръговрат на веществата

Единство и многообразие на живата и неживата природа

Глобални проблеми на съвременността

Суровинно-енергиен проблем

Екологичен проблем – Продоволствен проблем

Класна стая на открито

Карстови процеси

Биоразнообразие – Ориентиране в природата