ДОМ - Динамика в образователния модел

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НАНЧО ПОПОВИЧ" ШУМЕН

От учебна 2020 – 2021  година в списъка на иновативните училища е и ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен.

Целта на иновативните училища е учениците да подобрят образователните си резултати и да повишат критичното си мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване и учебни стратегии.

Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практическата дейност. Тя може да е в четири основни области:

1. Иновативно учебно съдържание, учебни програми и учебни планове;

2. Иновативни методи на преподаване и образователна среда;

3. Иновативно управление и организация на учебния процес;

4. Иновативна квалификация на учителите и учителско сътрудничество.

Същността на иновацията е внедряването на нов интегративен учебен предмет „Точка на пресичане“ в I гимназиален етап (VIII – X клас) като учебен практикум за усъвършенстване на ключовите компетентности. Интегративният предмет ще се изучава в 36 учебни часа годишно от I гимназиален етап профил природни науки. Ще бъдат включени следните учебни предмета: биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, информационни технологии, немски език, физика и астрономия и изобразително изкуство.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ НАУКИ

МОДЕЛИ И МОДЕЛИРАНЕ

ПРИРОДОЗНАНИЕ

СВЕТЪТ ОКОЛО НАС
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМАТА

ПРОГРАМНА РАМКА НА  „ТОЧКА НА ПРЕСИЧАНЕ“

Реализирани са редица дейности.

Дейности

Експериментални науки

Разкриване на експерименталната същност на природните науки Формиране на умения за работа с експериментални и виртуални лаборатории Анализиране, обработване и обобщаване на експериментални данни

 learn more

Модели и моделиране

Формиране на умения за работа с традиционни и нетрадиционни средства за визуализиране на информацията за света Способност да се превръщат идеите в действие чрез креативност, иновации и поемане на риск, както и способност за планиране и управление на проекти. Уверено и критично използване на информационни и комуникационни технологии за работа.

 learn more

Природознание

Формиране на знанията и умения за целесъобразен начин на живот и устойчиво развитие. Възпитаване на култура за опазване на личното и общественото здраве и на околната среда Разбиране на природния свят и способност за прилагане на знания и технологии за възприемани човешки потребности.

 learn more

Светът около нас

Развитие на езикови компетентности, умения за използване на източници на други езици. Умения за медиация – обобщаване, перифразиране, интерпретация или превод и междукултурно разбиране.

 learn more

Предоставяне на възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда.  

Формиране на уменията, чрез които се осигурява стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот.

Тонка Георгиева – Информационни технологии

Гергана Христова – Биология и ЗО

Яна Робева – Изобразително изкуство

Венета Великова – География и икономика

Антоанета Иванова – Химия и ООС

Павлина Желева – Немски език

Мирена Петрова – Физика и астрономия